+421 944 48 48 49
Ponuka

Zenith Real

Na predaj

Areál na predaj ZVOLEN, Lieskovec

Zvolen, Zvolen , Slovensko

Call for price

  • Užítková plocha6415 m²
  • Pozemok35487 m²
  • TypKomerčné nehnuteľnosti

ZENITH Luxury Real Estate predáva areál v katastri obce Lieskovec na liste vlastníctva č.1774 , nachádzajúce sa východne od administratívno-správneho centra Mesta Zvolen, v priemyselnej zóne medzi Mestom Zvolen a Obcou Lieskovec, v tesnej blízkosti spoločnej hranice katastrálnych území týchto obcí v katastrálnom území Obce Lieskovec.
V posudzovanej lokalite na trhu s nehnuteľnosťami dopyt v porovnaní s ponukou je približne v rovnováhe.
Z hľadiska polohy nehnuteľností v danej obci vo vzťahu k centru obce sa tieto nachádzajú v časti na okraji obce tak vo vzťahu k Mestu Zvolen, ako aj k Obci Lieskovec, ktoré sú zástavbou v území prepojené. Od centra mesta ako aj obce sú nehnuteľnosti vzdialené cca 2 km. Dopravné spojenie je zabezpečené mestskou hromadnou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy tak do jedného ako aj druhého centra je približne 5 min. Prevládajúcou zástavbou v okolí ponúkaných nehnuteľností je priemyselná výstavba. Z hľadiska konfigurácie terénu sa nehnuteľnosť nachádza na mierne svahovitom teréne so spádom do 25% juhozápadným smerom. Z inžinierskych sietí sa v blízkosti nachádzajú rozvody elektrickej energie, vody, plynu, kanalizácie, elektronickej komunikácie. V okolí nehnuteľností je dostupná akákoľvek doprava s výnimkou lodnej. V okolí sa nachádza kompletná občianska vybavenosť, v blízkosti sú detské jasle, nemocnica s poliklinikou, divadlo, obchody, obchodné domy, hotely, banky a občianska vybavenosť (úrady) okresného mesta s počtom obyvateľov cca 43 tis.
Z hľadiska kvality životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby sa tu vyskytuje bežný hluk a prašnosť od dopravy.
Ponúkané nehnuteľnosti boli využívané ako súčasť priemyslového areálu pre druhotné spracovanie odpadových plastov. Areál je možné využiť na podobné priemyselné činnosti, prípadne ako skladovacie priestory.
Z historického hľadiska výstavby je areál možné rozdeliť na pôvodnú časť a novú časť areálu. Presné členenie areálu podľa parcelných čísel je uvedené v priloženej ponuke.
Pôvodná časť areálu bola vybudovaná v rokoch 2009 až 2013 ako stredisko zhodnocovania plastového odpadu , pozostáva z priemyselných a inžinierskych objektov a administratívnej budovy. Časť priemyselných objektov pôvodného areálu bola zničená požiarom technológie v roku 2016 – z výrobnej haly je preto zachovaná a využiteľná železobetónová podlaha a skelet haly, ktoré sa môžu opätovne zastrešiť a opláštiť na priemyselnú halu alebo prosto využiť ako skladovacia plocha pre činnosti v susedných priestoroch . Súčasťou ponuky sú aj asfaltové komunikácie a manipulačné spevnené plochy a inžinierske siete a v neposlednom rade daňový sklad minerálneho oleja
s oceľovými dvojplášťovými nádržami 2×65 m3 a 1×25 m3 s čerpadlami, potrubnými rozvodmi
a plniacim miestom.
Nová časť areálu bola budovaná v rokoch 2014 až 2016 , ako sklad plastu a produktov a linka prípravy plastu pre pôvodnú technológiu. Linka prípravy plastu však nebola ešte dokončená, preto nová hala nemohla byť skolaudovaná.
Nová časť areálu zahŕňa:
Hala skladu plastu: 37,4 x 46,9m, žb podlaha a steny do výšky 5m , zvyšné steny tvoria sendvičové panely v kombinácii s trapézovým plechom a presvetľovacími laminátovými pásmi . Nosná onštrukcia haly je oceľový skelet . Strecha sedlová s krytinou trapézový plech s presvetľovacími laminátovými pásmi. Hala je vybavená mostovým žeriavom 3,5 t. Hala je rozdelená OK s drevenou výplňou na skladovacie boxy, stredom haly prechádza komunikácia.
Hala prípravy plastu: znížená časť s rozmermi 14,3×12,7m, žb podlaha, oceľový skelet, stena a strecha zo sendvičových panelov.
Medzi halami sa nachádza dvojpodlažný sociálny vstavok s kompletným sociálnym zázemím pre 30 – ich pracovníkov.
Za halami, v severovýchodnej časti areálu, sa nachádza sklad produktov ( minerálneho oleja vyrobeného depolymerizáciou plastu), ktorý pozostáva z troch dvojplášťových oceľových nádrží
s objemom 3×200 m3 vrátane potrebného príslušenstva – konštrukcií, čerpadiel, meracích zariadení, potrubných rozvodov a pod. Sklad produktov je technologicky prepojený s pôvodným plniacim miestom pre autocisterny a daňovým skladom minerálneho oleja .
Popis novej haly
Ponúkaná priemyselná budova je samostatne stojacim čiastočne dvojpodlažným objektom
s prevažne sedlovou strechou a čiastočne s pultovou strechou mierneho sklonu.
Osadená je v mierne sklonenom teréne juhozápadným smerom na parcelách pre evidenciu katastra nehnuteľností registra “C” číslo 1535/136 a 1535/137 pre katastrálne územie Lieskovec, obec Lieskovec pri Zvolene. Situovaná je v území priemyselnej zóny z hľadiska jeho funkčného využitia s prevládajúcou funkciou objektov obchodno-výrobnej povahy (ľahká výroba a služby), v lokalite s vyrovnaným záujmom o kúpu v porovnaní s predajom nehnuteľností. V danej lokalite je možnosť napojenia sa na inžinierske siete technického vybavenia územia v rozsahu miestnych rozvodov el. energie, vody, zemného plynu, a dažďovej kanalizácie, ako aj elektronických komunikácií. Stavba je pripojená na el. energiu, vodu a kanalizáciu. Prístup je zabezpečený po verejných miestnych a účelových komunikáciách.
Dispozičné riešenie:
Predmetná budova je riešená ako prízemná hala, čiastočne dvojpodlažná v súvislosti s jej sociálno- administratívnym vstavkom. Podlažie prízemia obsahuje priestory na skladovanie a prípravu plastového odpadu pre jeho následnú úpravu. Druhé nadzemné podlažie vstavku obsahuje sociálne zázemie šatní a umyváreň pracovníkov obsluhy prístupné vonkajším oceľovým schodiskom. Technický popis vyhotovenia:
Základovými konštrukciami sú plošné základy – základový železobetónový rošt. Nosná konštrukcia haly je oceľová. Pozostáva z priečnych väzieb rozpätia 37,0 m, po modulových vzdialenostiach 10×4,65 m. Priečnu väzbu tvoria strešné priehradové väzníky (rámová priečľa sedlového lichobežníkového tvaru) tuho spojené na stĺpoch. Nosná konštrukcia zníženej pultovej časti haly (SO 03 hala prípravy plastov ) je tvorená z priečnych väzieb rozpätia 13,785m po modulových vzdialenostiach 3×4,25m.
Zvislé nosné konštrukcie záchytnej vane pod dvojplášťové nádrže tvoria steny z monolitického vodotesného železobetónu.
Strešnú krytinu v sedlovej časti haly tvoria lakoplastované trapézové plechy, v pultovej časti ju tvoria sendvičové panely hr.100mm (oceľové poplastované plechy vyplnené tepelnou izoláciou z minerálnej vlny). V hrebeni sedlovej strechy sa nachádzajú po celej dĺžke haly sklolaminátové trapézové presvetľovacie dosky.
Obvodový plášť haly je kombinovaný. V spodnej časti od úrovne základových konštrukcií je
tvorený železobetonovými stenami. V zvyšnej časti je opláštenie haly z lakoplastovaných
trapézových plechov s výnimkou východnej štítovej steny a zníženej pultovej časti kde je
opláštenie zo sendvičových panelov. V pozdĺžnych stenách skladovej haly je zrealizované bočné presvetlenie zo sklolaminátových trapézových dosiek v opláštení.
Priestor haly je pôdorysne rozdelený na jednotlivé skladovacie boxy a stredový komunikačný a manipulačný priestor deliacimi montovanými stenami pozostávajúcimi z nosnej konštrukcie stĺpov z valcovaných oceľových profilov votknutých do základových pásov resp. do žb. podlahovej dosky, medzi ktorými sú zasunuté deliace drevené konštrukcie. Pre vstup a vjazd do jednotlivých boxov sú vynechané otvory uzatvárateľné oceľovými vrátami. Vstupné vráta haly sú oceľové otváravé a rolovacie výsuvné elektricky ovládané. Podlahy haly sú betónové z nosného drátkobetónu. Obvodové konštrukcie vstavku sú murované, vonkajšia obvodová stena je zateplená, okenné výplne sú plastové s izolačným dvojsklom, dvere plastové hladké. Podlahy vstavku z keramickej dlažby, vnútorné omietky vstavku sú hladké, obklady keramické.
Obstavaný priestor novej haly je celkom 28 301 m3.
Súčasťou ponuky sú aj betónové komunikácie a manipulačné spevnené plochy a tiež zatiaľ nezastavené pozemky určené územným plánom obce na priemyselnú zástavbu – sklady.

Ponuka zahŕňa

  • logistika
  • priemyselný areál
  • spracovanie plastov
  • výrobno-prevádzkový areál

Viac info na vyžiadanie

Video

Lokalita