BORINKA I investičný pozemok pod Pajštúnom

350.000 €

ZENITH LUXURY REAL ESTATE predáva investičný pozemok s výmerou 2302m2 priamo pod Pjštúnom v obci Borinka. Výstavba v tejto lokalite je podmienená rozšírením
intravilánu (vyňatie potrebných plôch z poľnohospodárskeho pôdneho fondu), zároveň je potrebné vybudovanie inžinierskych sieti a obslužnej komunikácie. Pozemok v kú. Borinka, parc.č. 422/4 (záhrada) sa nachádza mimo zastavaného územia obce a je vedený v platom územnom pláne vo funkčnej ploche: 1. plochy s funkciou bývanie – rodinné domy, lokalita B (Záhumenice 2).

Regulatívy pre lokalitu B „Záhumenice 2″
Funkčné využitie: trvalé bývanie
Minimálna výmera stavebného pozemku: 1.000 m2
Koeficient zastavanosti parcely: 0,25;
Výškové zónovanie pre RD = max. dve N.P. a jedno P.P.
Zabezpečiť 3 parkovacie státia na 1RD
Informácia je podľa platného územného plánu obce Borinka, zmien a dopInkov č.2

Fotogaléria

Poloha

Adresa

Dostupnosť

Máte záujem?

Pre obhliadky a viac informácii nás prosím kontaktujte na

Spoločnosť LUSSUSOSA s.r.o. je exkluzívnym partnerom medzinárodnej realitnej skupiny ZENITH Luxury Real Estate a je tak výhradne oprávnená používať obchodné označenie ZENITH Luxury Real Estate pri svojich obchodných aktivitách.

LUSSUSOSA s.r.o. is an exclusive partner of the international real estate group ZENITH Luxury Real Estate and is therefore solely entitled to use the ZENITH Luxury Real Estate business name for its business activities

ZENITH Luxury Real Estate to je prvotriedny servis pri kúpe a predaji prémiových nehnuteľností